11-13   พ.ย. ระดับอนุบาลสอบปลายภาค
12-13   พ.ย. ระดับประถมสอบปลายภาค
16-30   พ.ย. เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน
19-20   พ.ย. หยุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ธุรการเปิดปกติ)